Fabian Buergy, “Concrete Pillows” (Source)

Fabian Buergy, “Concrete Pillows” (Source)